Sound designer / Composer / Musician

Sähköfantasia 2016

sound design: Antero Kemppi & Kalle Rasinkangas
TeaK

Photography: Sami Roikola